Dorp ~1500

De Enqueste van 1494 (.pdf, 33 Mb) en de Informacie van 1514 (.pdf, 65 Mb) zijn twee van de belangrijkste bronnen met betrekking tot Holland en West-Friesland omstreeks het jaar 1500. De gegevens in deze bronnen werden in opdracht van de Staten verzameld met als doel de relatieve economische draagkracht van dorpen en steden te bepalen. Zodoende hoopte men tot een (meer) rechtvaardige verdeling van belastingheffing te komen. Met naam genoemde vertegenwoordigers van de steden en dorpen werden volgens een vast stramien gevraagd naar zaken als het aantal haardsteden, de aard van de bedrijvigheid, de oppervlakte van het land en de accijnzen. Het onderzoek van 1514 bevat in dit opzicht meer onderwerpen dan de enquete van 1494. Bovendien werd in 1514 een groter gebied bestreken. Meer informatie: https://socialhistory.org/nl/nationalaccounts/enqueste-en-informacie

 

 

In 1494 is er een inventarisatie, geheten 'ENQUESTE ENDE INFORMACIE', gemaakt van Hollant en Vrieslant, met het doel een goed overzicht te krijgen van de totale inkomsten. Daarin wordt Middelkoop genoemd in combinatie met Leerbroek en Reyerscoop. Dan hebben zij in hun dorpen samen 50 haartsteden, waarvan er 10 zijn met bewoners die zo arm zijn dat niets kunnen betalen. De laatste jaren was hun aantal gekrompen, in 1477 bij het overlijden van Karel de Stoute hadden ze 20 haartsteden meer. Tevens waren de bewoners toen driemaal rijker dan in 1494, door oorlogen van Gelre, Utrecht, Montfoort, Woerden en Rotterdam.

Middelcoop komt voor op pag. 223, 273;  

 


Twintig jaar later, in 1514, is er opnieuw een inventarisatie gemaakt, nu geheten 'INFORMACIE'. Het betreft hier Middelcoop, vermeld onder 'de stede van Gorinchem' en 'in den lande van Arckel'. Dwz alleen de polder Laageind van Middelcoop, aangezien het Hoogeind van Middelkoop valt onder het graafschap van Leerdam en dat was Gelre en geen Holland. Hier wordt vermeld dat er in Middelcoop 33 haartsteden zijn, waarvan er 4 te arm zijn om te betalen en dat reeds de laatste 10 jaar. Ook worden hier de 160 communicanten vermeldt, die in Leerbroek ter kerke gaan. Gemiddeld dus 5 per huis. Middelcoop had toen dus geen kerk. In 1640 wel, daarvan is een  tekening bewaard gebleven. Ook hier wordt weer verwezen naar oorlog met Gelre.

Middelcoop komt voor op pag. 405, 406 en 424, 425

Maak jouw eigen website met JouwWeb