schrijvers

Veel Middelkoop personen zijn aan het schrijven gegaan. Vrijwel geen romanschrijvers, maar veelal wetenschappers of professionals, die hun ervaringen te boek hebben gesteld, of in vaktijdschriften hebben gepubliceerd. Hieronder een uitgebreide lijst van hun publicaties.

Schrijvers Titel Publ.jaar ISBN ism schrijvers
A. Middelkoop Brief van Bosch en Hovenschool aan Anne de Vries (1904-1964) 1957
A.S. Middelkoop Gezond online: gedragsverandering volgens de Yona-methode 2021 978 90 8718 520 6
Adrianus Middelkoop Gedenkt de vorige dingen. De Doleantie te Nijkerk na vijfentwintig jaar herdacht. 1912 met G.Vlug, J.G.Kunst en A.Hoeneveld
Adrianus Middelkoop Gedachteniswoord uitgesproken bij gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum op 3 april 1912 1912
Arie Pieter Middelkoop De intraperitoneale chlorahy-draatnarcose bij het jonge varken een klinisch en experimenteel onderzoek naar hare waarde in de operatieve chirurgie. Proefschrift 1934
Atie Middelkoop De Pijp: een bijdrage tot een andere toekomst 1972 Met Leo Witte
Barend Jacob Cornelis Middelkoop Twee jaar ROHAPRO: een registratienet van huisartspraktijken in Rotterdam en omstreken 1993 978 90 5175 077 5
Barend Jacob Cornelis Middelkoop Diabetes: a True Trouble: Studies on Cardiovascular Risk, Ethnicity, Socioeconomic Position and Intervention Possibilities 2001 978 90 8065 031 2
Barend Jacob Cornelis Middelkoop Pleidooi voor een Public health zonder aanzien des persoons 2008
C. Middelkoop Verzameling Van Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen, Betreffende de Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen 1895 met C.van Dillen
C. Middelkoop Pensioenen der burgerlijke ambtenaren, en dat van hunner weduwen en wezen. 1903 met C.van Dillen
C. Middelkoop Wet, Tarief van rechten op den invoer 1907 met C.van Dillen
C. Middelkoop Verdedigingsbelastingen I en II 1916
C. Middelkoop Organisatiebesluit belastingen 1920 1922 met C.van Dillen
C.M. Middelkoop Oorlogsherinneringen van een korporaal: tweede wereldoorlog 1940-1945 1981 met C.van Dillen
Corine Middelkoop Ik, hun & wij: training kritisch burgerschap voor mbo-jongeren 2013 met Marco Peper
D.J. v.d. Rijst-Middelkoop Bewaring in de diepte 2003 978 90 5798 095 4
Daniël v Middelkoop Studiesucces en diversiteit: en wat hbo-docenten daarmee te maken hebben 2014 978 90 5972 833 2 met Martha Meerman
Dionysius Middelkoop Simson: dramatisch dichtstuk in vier tafereelen. 1836 https://tinyurl.com/4rmth8cj
Erna Middelkoop De Geuzen in Vlaardingen 2007 Met Jan Anderson
E. van Middelkoop Reformatie en tolerantie 1985 978 90 6064 640 3
E. van Middelkoop Kant'lend in het tegenlicht: Rotterdamse subsidies onder de loep 2004
E. van Middelkoop Nederland in Europa: deelstaat of vrij koninkrijk. Nummer 59 van Publicatie ... van de Groen van Prinsterer Stichting 2007 978 90 6015 822 7
Eimert Middelkoop Socialisme: syllabus behorende bij de kaderkursus "Hedendaagse politiek stromingen in de praktijk van alledag" 1980
Eimert Middelkoop Vechten in vredesnaam: de spanning tussen humaniteit en soevereiniteit 2012 978 90 7903 204 4
Erna Middelkoop "Zoo leven we door, vol haat en nijd": 2004
Erna Middelkoop De Hoogstraat 2007 Met Jan Anderson
Erna Middelkoop De Geuzen in Vlaardingen 2007 Met Jan Anderson
Erna Middelkoop Belangenbehartigers in het enquêterecht?: een onderzoek naar mogelijke grondslagen voor toelating van maatschappelijke organisaties als enquêtegerechtigden bij beursvennootschappen 2011
Esther Middelkoop Transmembraan Fosfolipiden-asymmetrie in Erythroı̈de Cellen: Mechanismen Ter Handhaving 1989
Esther Middelkoop De helende huid 2007
Esther Middelkoop Littekenbehandeling: praktische richtlijnen 2012
Esther Middelkoop Textbook on Scar Management: State of the Art Management and Emerging Technologies 2020 978 30 3044 765 6
G.v. Middelkoop Oproep tot Vrijmaking der Gereformeerde Kerk te Alblasserdam 1945
G.v. Middelkoop Algemene natuurkunde 1972
G.v. Middelkoop Het gulden midden 1979
G.J.v. Middelkoop Gegrepen en gedreven: gereformeerd van gisteren naar morgen. Volume 58 van Woord en wereld 2003 978 90 5046 055 2
G.J.H.v. Middelkoop Ammoniakbeheersingsonderzoek bij vleeskalkoenen: vergelijking van verschillende ammoniakreducerende huisvestingssystemen bij vleeskalkoenen 1993
G.W. Middelkoop Planologie, ruimtelijke ordening en ekonomie 1977
G.W. Middelkoop Prijs-kwaliteitsverhouding als onderdeel van het strategisch beheer: een aanzet tot prestatie-eisen voor meting van de volkshuisvestelijke prestatie 1990
G.W. Middelkoop Korporaties in een ontspannen woningmarkt 1991
Geert-Jan Middelkoop I Love The Seaside met Alexandra Gossink 2018
Geert-Jan Middelkoop I Love The Seaside Spanje met Alexandra Gossink 2019
Geert-Jan Middelkoop I Love The Seaside Portugal met Alexandra Gossink 2019
Geert-Jan Middelkoop I Love The Seaside Noordzeekust met Alexandra Gossink 2019 2021
Geert-Jan Middelkoop I Love The Seaside Frankrijk met Alexandra Gossink 2019 2021
Ger van Middelkoop Aerophoto Holland: Air Views of Towns, Villages, and the Countryside 1982 978 90 6618 511 1
Ger van Middelkoop Hoog boven Nederland: luchtfoto’s van steden, dorpen en landschappen 1984 978 90 2528 724 5 met Aart van Zoest
Gerrit Jan Middelkoop De fluit in het venster 2001
Gerrit Pieter Middelkoop De Politiebrigade Koninklijke Marechaussee in Elten (1949-1953): (rondom een naoorlogse tijdelijke grenscorrectie met Duitsland) 1999
Gerrit v.Middelkoop Investigation of the Neutron-capture Reactions in 31P, 32S and 35C1. Proefschrift, Etc 1966
Gerrit v.Middelkoop Margreeth Oosterhof 2006
Gerrit v.Middelkoop Het Thomas a Kempis gebouw 2008 978 90 7811 532 8
Gert Middelkoop Een nieuw programma voor het stedelijk landschap in de 21ste eeuw 1996
Gert Middelkoop De vrije ruimte: nieuwe strategieën voor de ruimtelijke ordening 1998 978 90 5662 065 3
Gijs van Middelkoop Amerikanen fietsen niet. Van Miami naar San Francisco door het land van de auto 2015
Gijs van Middelkoop Japanners komen nooit te laat: een reis door Japan 2017 978 90 3892 644 5
Gijs van Middelkoop Beren op de weg: een avontuurlijke fietsreis door Canada en de Verenigde Staten 2018 978 90 3892 616 2 https://tinyurl.com/62hbx7we
Gijs van Middelkoop Duizend graden in de schaduw. Een fietsreis dwars door Australië 2020
H.A.C. v. Middelkoop Kerken onderweg: geschiedenis van kerken in Nederland 2009 978 90 5560 415 9
Hans Middelkoop Een reconstructie van de opslibbing van uiterwaarden 1991
Hans Middelkoop Impact of Climate Change on Sedimentation on the Bottomlands (“uiterwaarden”) in the Netherlands 1991
Hans Middelkoop Assessment of Suspended Sediment Concentration in the Rivers Rhine and Waal during the High Water Period on April 2nd, 1988 Using the Landsat TM Data 1992
Hans Middelkoop Modellering inundaties uiterwaarden; case-study Gelderse Poort 1993
Hans Middelkoop Geomorfologische en historisch-geografische waardering van het uiterwaardengebied Noordoever Nederrijn van Arnhem tot Renkum 1994
Hans Middelkoop Spacial and Temporal Variability of Floodplain Sedimentation 1994
Hans Middelkoop Modelling of the Effect of Climate Change on Floods 1997 Met G.J.Klaassen, B.Parmet
Hans Middelkoop Embanked Floodplains in the Netherlands 1997 978 90 6266 146 6
Hans Middelkoop Climate change and Water Management in the Rhine Basin 1998 met Jaap Kwadijk
Hans Middelkoop Parallel Aspects of Numerical Weather Prediction on a Grid of Transputers 1998
Hans Middelkoop Analyse historische waterstanden Maas, benedenrivierengebied I 1999
Hans Middelkoop Implications of Climate Change for Landscape Planning Alternatives for the River Rhine Floodplains 1999 978 90 3695 291 0 met Hendrik Buiteveld
Hans Middelkoop Analyse historische waterstanden Maas, benedenrivierengebied II 2000
Hans Middelkoop Development of Flood Management Strategies for the Rhine and Meuse Basins in the Context of Integrated River Basin Management 2001 met M.B.A.v.Asselt en S.A. v.’t Klooster
Hans Middelkoop Morfologische karakterisatie van het Nederlandse benedenrivierengebied 2001
Hans Middelkoop Morfologische potenties van de Rijntakken, Benedenrivieren en Maas: historische referentie (situatie rond 1850) 2003 met E.Stouthamer
Hans Middelkoop Herverontreiniging van uiterwaarden langs de Rijntakken met sediment-gebonden zware metalen 2003 978 90 7707 912 6
Hans Middelkoop The river connection 2010 978 90 6266 274 6
J.C.v.Middelkoop Simulatie van de koolstof- en stikstofkringloop in door melkkoeien beweid grasland 1990
J.C.v.Middelkoop Effecten van fosfaat- en stikstofoverschotten op grasland 2004
J.C.v.Middelkoop Bemestingswaarde van mestscheidingsproducten. Theorie en praktijk 2007 met J.J.Schröder, D.Uenk
J.C.v.Middelkoop Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest: actualisering 2008 met J.J.Schröder, W.v.Dijk
J.C.v.Middelkoop Handboek melkveehouderij 2012 met G.J.Remmelink, H.J.Dooren, Wijbrand Ouweltjes, Harm Wemmenhove
J.C.v.Middelkoop Optimale inzet voor mest, mestproducten en kunstmesttypen op melkveebedrijven 2013 met D.J.den Boer, Gertjan Holshof.
J.C.v.Middelkoop Stikstofwerking van mineralenconcentraten op grasland 2014 met Gertjan Holshof
J.C.v.Middelkoop Handboek melkveehouderij 2014 met G.J.Remmelink, Wijbrand Ouweltjes, Harm Wemmenhove
J.C.v.Middelkoop Regionale fosforkringlopen bij scenario’s voor mestverwerking in Nederland 2014 met W.Dijk, A.J.Buck, B.Smit, H.Reuler
J.C.v.Middelkoop Milieukundige voetafdruk van de teelt van ruwvoergewassen 2016 met J.J.Schröder
J.C.v.Middelkoop Naar een nieuw kalibemestingsadvies voor snijmaïs 2019 met G.Holshof, D.W.Bussink
J.H. Middelkoop Het verwerken van koperen pijpen 1967
J.H. v. Middelkoop Individuele reaktie van slachtkuikenmoederdieren op geforceerde rui. Nummer163 van Mededeling / Instituut voor de Pluimveeteelt "Het Spelderholt", Afd. Produktie 1969
J.H. v. Middelkoop Broeduitkomsten van paren schaaleieren 1970
J.H. v. Middelkoop Shell Abnormalities Due to the Presence of Two Eggs in the Shell Gland. Nummer173 van Mededeling / Instituut voor pluimveeonderzoek "Het Spelderholt" 1971
J.H. v. Middelkoop Gegevens over toepassing van kunstmatige inseminatie bij kippen op het Spelderholt 1971
J.H. v. Middelkoop Invloed van het kooitype/kooibreedte op het lichaamsgewicht en op de eiproduktie 1971
J.H. v. Middelkoop The Relationship Between Ovulation of White Plymouth Rock Pullets and the Laying of Abnormal Eggs. Nummer195 van Spelderholt mededeling 1972
J.H. v. Middelkoop Dwergmoederdieren en het broedeigewicht. Nummer 203 van Spelderholt mededeling 1973
J.H. v. Middelkoop Physiological and Genetical Aspects of Egg Production in White Plymouth Rock Pullets. Volume 813 van Agricultural research reports 1973
J.H. v. Middelkoop 1) L.H.-bepalingen in het bloed van een White Leghorn-dubbeldooierlijn 1975
J.H. v. Middelkoop Genetic and Environmental Influences on Broiler Fat Content. Volume 242 van Spelderholt mededeling 1975 met A.R.Kuit en A.Zegwaard
J.H. v. Middelkoop Verslag van het bezoek aan Dr. P. Merat van het Laboratoire de Genetique Factorielle van het Centre National de Recherches Zootechniques in Jous- en -Josas, d.d. 10 juni 1975 1975
J.H. v. Middelkoop Het Hongaarse staats fok- en productiebedrijf Babolna: verslag van een bezoek 1975
J.H. v. Middelkoop The Causes of Abnormal Hen Eggs. Nummer271 van Spelderholt mededeling 1976
J.H. v. Middelkoop Verslag verblijf in de U.S.A. van 9 september t/m 19 december 1975 1976
J.H. v. Middelkoop Types of Egg Produced in White Plymouth Rock Hens. Volume292 van Spelderholt mededeling 1978
J.H. v. Middelkoop Energieverbruik bij NH3-emissie arme huisvesting-systemen voor vleeskuikens: eindrapportage 9/93 1993 978 90 7448 909 6
J.H. v. Middelkoop Invloed voersamenstelling op gezondheid en technische resultaten vleeskuikens 1993 978 90 7448 912 6 met Jan Harn
J.H. v. Middelkoop Het effect van het bijvoeren van tarwe aan vleeskuikens op de slachtrendementen 1994 met Jan Harn
J.H. v. Middelkoop Effect Panaxin op groei- en slachtresultaten vleeskuikens 1994
J.H. v. Middelkoop Vergelijkend onderzoek drinkwatersystemen vleeskuikens : eindrapportage FOMA 1995
J.H. v. Middelkoop Verbetering energie-efficiëntie bij vleeskuikens op een verhoogde strooiselvloer: invloed temperatuurschema en wijze van beluchten 1995
J.H. v. Middelkoop Onderzoek naar de toepasbaarheid van de spirotech halverwarmer in de vleeskuikensector en het effect op de ammoniakemissie 1995
J.H. v. Middelkoop Ammoniakemissie-arme huisvestingssystemen voor vleeskuikens en het effect van vloerverwarming op emissie en technische resultaten: eindrapportage FOMA 1995
J.H. v. Middelkoop Handleiding voor het meten van stofconcentraties in de lucht van pluimveestallen: intern verslag nr. 6 1996 met H.H.Ellen en A.W.Meekhof
J.H. v. Middelkoop Vitale vleeskuikens door aangepast management. Volume61 van Praktijkonderzoek pluimveehouderij: Stichting Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1997 met J. van Ham en P.L.M. van Horne
J.H. v. Middelkoop Verbetering van de tarwekwaliteit voor toepassingen in de pluimveevoeding: Dl.1. Dl. 1 1997
J.H. v. Middelkoop Invloed ras en bemesting op de resultaten van bijvoeren van hele tarwe aan vleeskuikens 1997 met J.v.Harn
J.H. v. Middelkoop The Influence of Reduced Protein Levels in Broiler Feed on NH3 Emissions. Nummer66 van Silsoe Research Institute 1998
J.H. v. Middelkoop Verschillende voerschema's bij vleeskuiken-ouderdieren. Volume71 van Praktijkonderzoek pluimveehouderij: Stichting Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1998 met J.W. v.d.Haar, R.Meijerhof
J.H. v. Middelkoop Ammoniakemissie bij vleeskuikenouderdieren in grondhuisvestingssysteem met mestbeluchting van bovenaf. Volume70 van Praktijkonderzoek pluimveehouderij: Stichting Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 1998 met J.W.v.d.Haar en R.Meijerhof
J.H. v. Middelkoop Invloed bewerking van tarwe met verschillende voederwaarden op technische resultaten vleeskuikens 1999 met J.v.Harn
J.H. v. Middelkoop Oriënterend onderzoek naar de effecten van beluchting van de toplaag van strooisel in een vleeskuikenstal 2000 met Jan Harn, P.W.G.Groot Koerkamp, Henk Gunnink
J.H. v. Middelkoop Effect eischaaltemperatuur tijdens broedproces op broeduitkomsten en vleeskuikenprestatie 2000 met S.Lourens
Janine Middelkoop Examenkaternen maatschappijleer 2 : vmbo 2007
Janine Middelkoop Thema's maatschappijleer: Maatschappijwetenschappen 2008 978 90 8674 158 8
Janine Middelkoop Thema’s maatschappijleer voor VMBO 2013 978 90 8674 114 4
Janine Middelkoop Thema's maatschappijleer voor VMBO: Maatschappijleer 2. Examenkaternen. Politiek : KGT : docentenhandleiding, antwoorden op vragen en opdrachten 2013 978 90 8674 118 2
Janine Middelkoop Examenkaternen maatschappijkunde VMBO KGT. 2013 978 90 8674 080 2
Janine Middelkoop Werk: KGT. Les/werkboek 2014 978 90 8674 137 3 met Rutger Schuuman, Theo Schuurman en Theo Rijpkema
Janine Middelkoop Werk: basisberoepsniveau. Les-/werkboek 2014 978 90 8674 144 1 met Rutger Schuuman, Theo Schuurman en Theo Rijpkema
Janine Middelkoop Thema's maatschappijleer: Lesboek (4e druk) VMBO KGT 2016 978 90 8674 205 9 met Jasper van der Broeke
Janine Middelkoop Thema's maatschappijleer voor VMBO kgt 2017 978 90 8674 236 3
Janine Middelkoop Thema's maatschappijleer: VMBO BK 2017 978 90 8674 241 7
Jantine v. Middelkoop Een veilig huis 1996 978 90 9500 510 7
Jantine v. Middelkoop Vergelijking van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest ten aanzien van duurzaamheid 2015 met W.v.Dijk, M.v.d.Voort, H.v.Reuler, F.d.Ruijter
Jantine v. Middelkoop Handboek melkveehouderij 2017/18 2016 met G.J.Remmelink, H.J.v.Dooren, K.Blanken, W.Ouweltjes, H.Wemmenhove
Jantine v. Middelkoop Klimaatslimme melkveehouderij: een routekaart voor implementatie van mitigatie- en adaptatiemaatregelen 2018 met M.d.Vries, I.Hoving, R.v.d.Weide, J.t.Napel J.Verhagen,Th.Vellinga
Jantine v. Middelkoop Veeljarige fosfaatveldproeven op gras- en bouwland: syntheserapport 2018 met Ph.Ehlert, W.v.Geel, I.Regelink, J.d.Haan
Jantine v. Middelkoop 2) Handboek melkveehouderij 2018/19 2018 met G.Remmelink, W.Ouweltjes, H.Wemmenhove
Jantine v. Middelkoop Handboek melkveehouderij 2019/20 2019 met G.Remmelink, W.Ouweltjes, H.Wemmenhove
Jantine v. Middelkoop Handboek melkveehouderij 2020/21 2020 met G.Remmelink, W.Ouweltjes, H.Wemmenhove
Jantine v. Middelkoop Stikstofdynamiek bij vruchtwisseling van grasland en bouwland 2021 met W.v.Dijk, N.v.Eekeren, G.Velthof
L.J. Middelkoop Planologische verkenning ruilverkaveling Lopikerwaard 1970
L.J. Middelkoop Forensisme en buiten wonen. Nummer 561 van Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1970
Luc Middelkoop Aan jou: een bezinning 2021 978 94 9317 548 8
M.v. Middelkoop Lusus naturae: speelruimte waar het leven centraal staat 1994
M.v. Middelkoop Physical Planning Concepts for Recreation in the Netherlands and the United Kingdom 1996
M.v. Middelkoop Rood en groen in balans: een verkenning van groennormen en alternatieve benaderingen 2001
M.v. Middelkoop Sociaal en toeristisch-recreatief verkeer in Noord-Brabant: "fun" of file?. 2001
M.v. Middelkoop Mensen en de natuur: recreatief gebruik van natuur en landschap 2002 met M.Veer
M.v. Middelkoop Marktpartijen over de waarde van groen: opiniepeiling 2002 met A.J. v. Golen
M.v. Middelkoop Wordt vervolgd; onderzoek naar vrijwilligerswerk: inventarisatie van een decennium onderzoek en actuele onderzoekswensen met een aanzet tot programmering 2002
M.v. Middelkoop Lunchwandelen: de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers 2002
M.v. Middelkoop Wandelen en toegankelijkheid: bedreigingen en knelpuntgebieden 2002 met A.J. v. Golen en E.J.Bruls
M.v. Middelkoop Kennis(sen) in elk gebied: Project Kennis en Kennismanagement voor Gebiedsgerichte Vraagstukken 2002
M.v. Middelkoop Recreatie op leeftijd: literatuuronderzoek naar het recreatiepatroon van ouderen 2003
M.v. Middelkoop Bouwen in het buitengebied: verslag van een interviewronde langs provincies 2005
Maaike v. Domselaer-Middelkoop Herinneringen aan Piet Mondriaan 1959
Maaike v. Domselaer-Middelkoop Brieven over Meerhuizen, 1915-1919 1971
Maaike v. Domselaer-Middelkoop Overzicht over leven en werken van Jakob van Domselaer 1964 1970
Manon Middelkoop Op weg naar een klimaatneutrale woningvoorraad in 2050: investeringsopties voor een kosteneffectieve energievoorziening 2014 978 94 9150 658 1 met R.A.Wijngaart, R.J.M.Folkert
Manon v. Middelkoop MERLIN: A Decision Support System for Outdoor Leisure Planning 2001 978 90 6814 560 1
Manon v. Middelkoop Middeninkomens op de woningmarkt: Ruimte op een krap speelveld . PBL-publicatienummer: 2602 2017
Manon v. Middelkoop Meten met twee maten: een studie naar de betaalbaarheid van de energierekening van huishoudens PBL-publicatienummer: 3124 2018
Manon v. Middelkoop Klimaat- en Energieverkenning 2019 2019 En anderen
Marco v. Middelkoop Nederland: 365 dagen vanuit de lucht 2005 978 90 5897 347 4
Marco v. Middelkoop Soms mompelen foto's maar wat: audiovisuele vorming voor de basisschool 1984
Marco v. Middelkoop Een foto maken van jezelf 1990 978 90 0517 016 1
Marco v. Middelkoop Binnen en buiten beeld: werken met video op school 1991
Marco v. Middelkoop Karlsson Duimpje 1992
Marco v. Middelkoop Spelen met prentenboeken 1992 978 90 0517 021 5 met Ineke Jonker, Jos Walta
Marco v. Middelkoop Louter audio 1992 978 90 0517 022 2 met Ineke Jonker
Marco v. Middelkoop Het zakmes 1992
Marco v. Middelkoop Grampire 1993
Marco v. Middelkoop Lotta uit de Kabaalstraat 1993
Marco v. Middelkoop Heksen in de voorstad 1993
Marco v. Middelkoop No worries 1994 met Judith v.d.Berg
Marco v. Middelkoop Determinanten van leren over kunst 1994 978 90 6997 068 4 met Folkert Hendrik Haanstra en David H. Hargreaves
Marco v. Middelkoop Lotta loopt weg 1995
Marco v. Middelkoop Lang leve de koningin 1996 met Jeanne Klaassen
Marieke Middelkoop De tasjesdief 1996
Marieke Middelkoop B van Baantjer: handleiding leerjaar 2 2006
Marieke Middelkoop Via Tessenderlandt: portretten van oud-leerlingen 2009 met Mabinte v.d. Belt
Marieke Middelkoop Jacht op de kleintjes: basisonderwijs groep 3 en 4 2010
Marieke Middelkoop Abeltje: basisonderwijs groep 4 t/m 6 2010
Marieke Middelkoop Jacht op de kleintjes: basisonderwijs groep 3 en 4 2010
Marieke Middelkoop Het oog van de adelaar: basisonderwijs groep 5 en 6 2010
Marieke Middelkoop Lotta loopt weg: basisonderwijs groep 3 en 4 2010
Marieke Middelkoop De kleine prinses: basisonderwijs groep 7 en 8 2010
Marieke Middelkoop Via Tessenderlandt: portretten van oud-leerlingen 2012
Marieke Middelkoop Via Tessenderlandt: 40 portretten van oud-leerlingen : jubileumeditie 2015 met Koos van Gils
Marjan Middelkoop Diverse perspectieven op de ontwikkeling van de bibliotheekorganisatie: klassieke, modernistische, symbolisch-interpretatieve, postmodernistische 2004
Marjan Middelkoop Innovatie en ondernemerschap: meerjarenbeleidsplan Cubbiss ten behoeve van de Brabantse Netwerkbibliotheek 2013-2015 2012 met Boudewijn v.d. Lecq
Michael Middelkoop Idje wil niet naar de kapper 2019 978 90 8283 438 3
N. Middelkoop Oecologisch onderzoek aan drie dagvlindersoorten in Drentse hoogveenrestanten 1987
N. Middelkoop Aanzet WordPerfect 5.1 1994 978 90 5735 042 9
N. Middelkoop Milieuprestaties van eko-landbouw 1997 978 90 5634 058 2 met G.J.H. d.Vries, W.J. v.d. Weijden
Nico Middelkoop De invloed van bodemeigenschappen, bemesting en gebruik op de opbrengst en de stikstofemissies van grasland op zandgrond 1991
Nico Middelkoop Milieugraadmeters voor land- en tuinbouw: vermesting en verzuring 1993
Nico Middelkoop Naar een optimale inzet van dierlijke mest 1997 978 90 5634 044 5
Nico Middelkoop Natuurplan Markeplas 1998
Norbert Middelkoop Frans Hals: leven, werk, restauratie 1988 978 90 6825 051 0 met Anne van Grevenstein 978 08 6299 699 4 Engelse versie
Norbert Middelkoop The Golden Age: 17th-Century Dutch Masters 1992
Norbert Middelkoop Rembrandt f. 1656: de anatomische les van Dr. Deijman 1994 978 90 7136 106 7
Norbert Middelkoop Bouwmeesters van Amsterdam: G.B. Salm & A. Salm GBzn 1997 978 90 6450 314 6 met Janjaap Kuyt, Auke v.d.Woud
Norbert Middelkoop The Golden Age of Dutch Art. Seventeenth Century Paintings from the Rijksmuseum and Australian Collections 1997 978 07 3093 616 9
Norbert Middelkoop Rembrandt under the Scalpel: The Anatomy Lesson of Dr. Nocilaes Tulp Dissected 1998 978 90 7105 612 3 met Petria Noble, Mauritshuis ook 978 90 7105 611 6
Norbert Middelkoop Portret Van de Familie Jacott-Hoppesack [by] Pieter de Hooch 1998
Norbert Middelkoop Het geschenk: de Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier 2004 met Aartje Gosliga; ook in Engels
Norbert Middelkoop Rembrandt puur: in het Amsterdams Historisch Museum 2006 met Jaco Rutgers
Norbert Middelkoop De oude meesters van de stad Amsterdam 2008 978 90 6868 465 0
Norbert Middelkoop Amsterdams glorie: de oude meesters van de stad Amsterdam 2009 978 90 6868 496 4 Englese versie 978 90 4007 717 3 met Tom v.d.Molen
Norbert Middelkoop De Hollandse meesters van een Amsterdamse bankier: de verzameling van Adriaan van der Hoop (1778-1854) 2009 978 90 4009 001 1 met Ellinoor Bergvelt, J.P.Filedt Kok
Norbert Middelkoop Backer: een Amsterdamse familie in beeld 2010 978 90 4007 717 3 met Femke Diercks, Sebastien A.C. Dudok van Heel
Norbert Middelkoop Amsterdam DNA: hoe Amsterdam Amsterdam werd 2013 978 90 5937 364 8 met Laura v Hasselt, Ben Vreeken, Anna Cecilia Koldeweij
Norbert Middelkoop Hollanders van de Gouden Eeuw 2014 978 90 7865 352 3 met Maarten Hell, Emma Los.
Norbert Middelkoop Portrait Gallery of the Golden Age 2014 978 90 7865 353 0 met Maarten Hell, Emma Los
Norbert Middelkoop Schutters, gildebroeders, regenten en regentessen. Het Amsterdamse corporatiestuk 1525-1850. Twee delen 2019 978 90 9031 760 1
Piet Middelkoop Als hunner één: brieven van Piet en Jet Middelkoop, West-Timor 1922-1942 2006 978 90 2392 151 6
Piet Middelkoop Bureau Warmoesstraat Precinct Red Light District 2017 2017 978 14 7017 236 7 978 14 6642 114 1 met Eric Heuvel
Pieter Middelkoop Iets over Sonba'i het bekende vorstengeslacht op Timor 1938
Pieter Middelkoop Amarasisch timoreesche teksten. Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 1939 met Johann Christoph Gerhard Jonker
Pieter Middelkoop Een studie van het Timoreesche doodenritueel. Verhandelingen van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen:Volume 76 1949
Pieter Middelkoop Collectie P. Middelkoop 1950
Pieter Middelkoop Proeve van een Timorese grammatica 1950
Pieter Middelkoop Adat-marriage for Christians on the Island of Timor 1958
Pieter Middelkoop Baumata 1958
Pieter Middelkoop Curse, Retribution, Enmity as Data in Natural Religion Especially in Timor, Confronted with the Scripture 1960
Pieter Middelkoop Head Hunting in Timor and its Historical implications. Delen 1-3 Nummer8 van Oceania linguistic monographs 1963
Pieter Middelkoop Introduction and Texts A, B and C. Text D. Texts E, F, Gi, Gii, and H. Volume8 van Oceania linguistic Monographs 1963
Pieter Middelkoop The Sense of Paqad in the Second Commandment and Its General Background in the O.T. in Regard to the Transition Into the Indonesian and Timorese Languages: A Word Study 1963
Pieter Middelkoop De zin van de Hebr. term 'paqad' in het tweede gebod 1965
Pieter Middelkoop Migrations of Timorese Groups and the Question of the Kase Metan Or Overseas Black Foreigners 1968
Pieter Middelkoop Voordracht voor de cursus voor Indonesische linguisten 1971
Pieter Middelkoop Il vecchio saggio. Per guarire con le immagini interiori 1990 978 88 3400 997 0
Pieter Middelkoop Een onmogelijk verleden 1993 978 90 6069 856 3
Pieter Middelkoop O velho sábio: cura através de imagens internas 1996 978 85 3490 410 0
Pieter Middelkoop Si knino uno unu ma muni ; nok lasi tola knino ma onén totis 1968 1993
Pieter Middelkoop The Wise Old Man: Healing Through Inner Images. De oude wijze man: genezen door innerlijke beelden 1985 1985 978 15 7062 700 2 ... 978 90 6069 595 1
Pieter R. Middelkoop Het bijbelgebruik van het Instituut voor Evangelisatie de Doorn: een literatuurstudie 1983
R. Middelkoop Beheersing werklast in een groepentechnologische georienteerde fabrikage-afdeling van Stork Brabant 1988
R. Middelkoop Samenvatting van de nieuwe EMP beschermingseisen voor apparatuur en installaties van de Krijgsmacht 1991
Richard Middelkoop CQ Jamboree: 50 Years of Scouting's Jamboree-on-the-Air, 1957-2007 2008 978 90 8126 011 4 met Les Mitchell en Len Jarrett
Richard Middelkoop Waar kom ik vandaan? Nou niet uit de boerenkool natuurlijk ...: het familie stamboomoverzicht van Middelkoop, met zijtakken Smits, Veldhuizen en Vermeulen verkend 2010 978 90 8126 012 1
Richard Middelkoop CQ Jamboree 2018 978 90 8126 010 7
Richard Middelkoop CQ Jamboree: Connecting Scouts in the Jamboree-on-the-Air 2019 978 90 8126 017 6
Riet Middelkoop Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog 2009
S.W. Middelkoop Open brief aan de leden der Protestantsche vereeniging "De Maatschappij tot bevordering van welstand, voornamelijk onder landlieden", gevestigd te Breda, naar aanleiding der algemeene vergadering gehouden den 8 Juni 1882 1882
Steven Middelkoop Als een "kind": kinderwerk in de praktijk 2013 978 90 3363 458 1
Steven Middelkoop Liefde en leiding: tienerwerk in de kerk 2014 978 90 3360 997 8
Steven Middelkoop De kunst van het ”vertellen“: vertellen op school en in de kerk 2015 978 94 6278 100 9
Steven Middelkoop IParents: praten met je kind over media 2017 978 94 0290 154 2
Steven Middelkoop Christus volgen met vallen en opstaan: gids voor jongeren 2017 978 94 0290 260 0
Steven Middelkoop In Christus geborgen: ondanks jouw ontrouw 2020 978 90 8718 294 6
Steven Middelkoop ea Wolk van getuigen 978 90 3312 730 4
Teo v. Middelkoop H.G. Winkelman, de generaal met hart voor het "hart des lands": een onderzoek naar het strategisch beleid van de Nederlandse Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, 6 februari tot en met 15 mei 1940 1999
Teo v. Middelkoop Een soldaat doet zijn plicht: generaal H.G. Winkelman, zijn leven en betekenis als militair (1876-1952) 2002 978 90 2883 643 3
Teo v. Middelkoop Generaal H. G. Winkelman: standvastig strijder (1876-1952) 2006 978 90 5994 103 8
Trudi Middelkoop – van Delft Allerlei muizen 2002 978 90 5690 220 9
Victor Mids Mindf*ck: 101 illusies & experimenten 2016 978 94 9184 592 5 ... met Oscar Verpoort
W. Domselaer-Middelkoop Niet nader gecatalogiseerde archivalia moet waarschijnlijk M. Domselaer zijn
Willem Middelkoop An Experiment on the Radiative Capture in Flight of Pions in Hydrogen and a Measurement of the Pi-pi° Mass Difference 1962
Willem Middelkoop De permanente oliecrisis: warom benzine, gas en voedsel steeds duurder worden 2008 978 90 4680 416 2
Willem Middelkoop Overleef de kredietcrisis 2009 978 90 4680 618 0
Willem Middelkoop De Bovenbazen 2009 978 90 2345 584 4 als bijdrage aan Marten Toonder
Willem Middelkoop Goud en het geheim van geld: hoe bankiers ons financiële systeem opblazen 2012 978 90 4680 983 9
Willem Middelkoop Politiecode voor een vuurwapengevaarlijke verdachte 2012
Willem Middelkoop Goud en het geheim van geld: hoe bankiers ons financiële systeem opblazen 2012 978 90 4681 494 9
Willem Middelkoop De big reset: gold wars en het financiële eindspel 2014 978 90 8964 654 5
Willem Middelkoop The big reset revised edition: war on gold and Financial Endgame 2015 978 94 6298 027 3
Willem Middelkoop De TESLA-revolutie: waarom de olie-industrie haar macht verliest 2017 978 94 6298 206 2 ..... met Rembrandt Koppelaar
Willem Middelkoop Patronen van bedrog. https://tinyurl.com/2x2jeh7h 2018 978 94 6298 767 8 ...met Tim Dollee
Willem Middelkoop Als de dollar valt: alles over de kredietcrisis. https://tinyurl.com/kjbmhmde 2007 2008 2010 978 90 4680 275 5 ... 978 90 4680 401 8
1)..Jacobus Hendrikus
2)..Is Jantine en J.C. dezelfde persoon?

Maak jouw eigen website met JouwWeb