Wapen Antonis vM *1626

Parenteel van Adriaan Middelkoop

I. Adriaan Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1455, griffier 1480,1 tr. Elisabeth Hugosdr de Carss, geb. vóór 1460.
Uit dit huwelijk:

II. Wigbold Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1480, tr. Johanna Buchel van Ouwerhoek, geb. vóór 1490.
Uit dit huwelijk:
Adriaan Antony, volgt III.

Notitie bij Wigbold: familie-document Middelkoop
Notitie bij Johanna Buchel: familie-document Middelkoop

III. Adriaan Antony van Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1510, Rentmeester,1 tr. Alid Both Jansdr van der Eem, geb. vóór 1527, dr. van Alid van de Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Antony, volgt IV.
2. Jacob Willem Middelkoop, geb. Utrecht vóór 1546, tr. Agnie de Swart.
3. Willem van Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1547.

Notitie bij Adriaan Antony: familie-document Middelkoop
Notitie bij Alid Both Jansdr: familie-document Middelkoop

IV. Antony Middelkoop, geb. Utrecht? vóór 1545, capitein,1 tr. Josina Jansdr de Lier, geb. Utrecht? vóór 1547.
Uit dit huwelijk:
1. Willem Antonissen, volgt V.
2. Anna Middelkoop, geb. Utrecht? 1580, tr. 16151 Gijsbert Wild van Meerhoek, geb. NL vóór 1585, Raad,1 zn. van Gijsbert Dirksz de Wild.

V. Willem Antonissen van Middelcoop, geb. Utrecht? vóór 1565, vermeld Leenman 8 jan. 1585,2 † Utrecht omstr. 19 aug. 1636, tr. Utrecht 12 mei 16243 Annechjen Anthonis van Vleuten, geb. vóór 1604, dr. van Rutger Jansz de Soester.
Uit dit huwelijk:
1. Antonis, volgt VIa.
2. Peterken Middelcoop, geb. Utrecht, ged. Utrecht 20 april 1628,3 † ald. vóór juli 1631.
3. Petertien, volgt VIb.

Notitie bij Willem Antonissen: ook wel Willem ANTONSSOON en bij huw.: WILM en bij overl. WILLEM TONISZ(EN)
Notitie bij het overlijden van Willem Antonissen: Nagelaten: zijn huysfr. met echte mondige kinderen
Plaats van begraven: St.Jacob
Groefbidder: van Gestel
BegrBoek 122 bld 228
Notitie bij het huwelijk van Annechjen Anthonis en Willem Antonissen: inv.nr. 94 blz.51; NH
Notitie bij Annechjen Anthonis: ook wel ANNEKEN TEUNIS en ANNEKEN ANTHONIS
Bij Geni.com gevonden een Anneke Antonis van Schalckwyck
Notitie bij de geboorte van Peterken: DB2pag110

VIa. Antonis van Middelcoop, ged. Utrecht 27 aug. 1626,3 univ,4 doctores medicinae,3 bestuurder Utrecht 1671-1674,3 vermeld, gekozen in de vroedschap 1671,5 Vroedschap 1671 en procuratie 10 aug. 1701,5 † Utrecht 24 okt. 1681,3 tr.6 (kerkelijk Utrecht 30 juni 1663)3 Hillegonda Nicolaasdr Pater, geb. Utrecht,7 ged. Utrecht 16 dec. 1632,3 † ald. 16 april 1690, dr. van Nicolaas en Swana van Maestricht.
Uit dit huwelijk:
1. Swana Middelkoop, geb. Utrecht, ged. Utrecht 30 okt. 1664,3 † ald. 10 jan. 1742.3
2. Anna, volgt VIIa.

Notitie bij Antonis: ook wel ANTHONIUS en ANTHONY en MIDDELKOOP
afbeelding: ’Antonius Middelcoop1643’ uit ALBUM STUDIOSORUM, Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1886 uit de Bib Gallica.bnf.fr
Notitie bij de geboorte van Antonis: DB2 pag.17, gereformeerde gemeente Jacobi Kerk
geboren in 1633 volgens http://www.stamboomnederland.nl/etalage/Martine_Zoeteman_Album_studiosorum_universiteit_Leiden_1575_1812_77845/persons718.html#p35922 vermeldt als ANTHONIUS
Notitie bij het overlijden van Antonis: Nagelaten: zijn vrouw en kinderen
Plaats van begraven: Jacobikerk
Groefbidder: Datelbeek
wijze van begr.: met 16 dragers, 4 knechts, te laet in de kerk, anderhalf uur geluijt
BegrBoek 126 bld 351
Notitie bij het publiceren van Antonis: Antoni heeft bij aantreden in de Utrechtsche vroedschap de eed op het "eeuwigh Edict" afgelegd:
"Dat ick oock niet en sal gedogen, maer met alle vigeur ende mogelijcke middelen weeren, dat over de prvintie van Utrecht t’eenigeer tijdt een Stadthouder werde aengestelt, ende dat ick het Stadthouder ampt in alle sijn deelen eeuwiglijck sal houden voor gemortificeert, gelijck ick oock noyt gehengen of gedogen sal, dat van nu voortaen eenigh Militair persoon, ’t zy by formen van dispensatie of onder eenigh ander pretext, hoedanigh sulcx oock soude mogen wesen, in eenige van de drie Leden van de Staten deser provintie sal worden geadmiteert voor en al eer hy sijn Militaire chargie effectivelijck sal hebben afgeleyt."
Notitie bij het huwelijk van Hillegonda Nicolaasdr en Antonis: TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.98 blz,184
Notitie bij Hillegonda Nicolaasdr: notariele akte U82a1-23 Utr.archief
ook wel PATERS en PETERS en HILLEGONT
Twee geb.dd. die veel te dicht op elkaar liggen: JOANNES en HILLEGONDA
Notitie bij de geboorte van Hillegonda Nicolaasdr: doop geref. Geertenkerck
Notitie bij het overlijden van Hillegonda Nicolaasdr: Nagelaten: mondige dochters
Plaats van begraven: Jacobi kerk,  Groefbidder: Geest,  wijze van begr.: gesonken, BegrBoek 126 bld 811
Notitie bij het publiceren van Hillegonda Nicolaasdr: MIDDELKOOP Genealogisch schema familie Middelkoop, manuscript, 1 p., met tekening van familiewapen. Hierbij bijbelaantekeningen betr. gezin Antonius Middelcoop en Hillegonda Paters (1663-1690), 2 p, 18e eeuws.
Notitie bij Swana: ook wel ZWAANA
Notitie bij de geboorte van Swana: DB5 pag.512; geref.gemeente Catharina Kerk
Notitie bij het overlijden van Swana: Nagelaten: mondige kinderen
Plaats van begraven: Jacobi kerk, Groefbidder: Vermeulen, wijze van begr.: gesonken, 16 ellen laken gescheurt
Berdrag: f.100:-:- ; f 50:-:-
BegrBoek 134 bld 7

VIIa. Anna Middelcoop, ged. Utrecht 31 maart 1668,3 † ald. 14 juni 1738,3 tr. Utrecht 30 juli 16928 Jeremias Thiens, geb. Utrecht? 12 dec. 1656,8 geheimschrijver,9 † Utrecht 21 maart 1749,9 zn. van NN.
Uit dit huwelijk:
1. Samuel Thiens, geb. Utrecht? na 1692, tr.8 Hester Maria Cocq, geb. NL na 1690.
2. Anna Hillegonda, volgt VIIIa.
3. Gerard Thiens, geb. Utrecht? na 1694, mr..8
4. Abraham Thiens, geb. Utrecht? na 1695.
5. Abigael Wilhelmina Thiens, ged. Utrecht 20 okt. 1702,9 † Zwolle 6 mei 1778, tr. 1e 17323 Johan Carel Padtbrugge, geb. NL vóór 1712, Raad;9 tr. 2e Utrecht? 17 nov. 17419 Frederik Ludwig Abresch, geb. Homburg vor der Höhe 29 dec. 1699,10 Rector 1731,10 lector 1741,10 Professor 1773,3 vermeld overleden 1738,11 † Zwolle 16 mei 1782,10 wedr. van Rebecca Trouillard.
6. Anthonia Catharina Thiens, geb.? vóór 1706, † na 1774.
7. Samuel, volgt VIIIb.
8. Jeremias Thiens, geb. Utrecht? vóór 1706.
9. Abraham Thiens, geb. Utrecht? vóór 1708.
10. Antonius Thiens, ged. Utrecht 29 mei 1710.12
11. Anna Catharina Thiens, ged. Utrecht? 16 juni 1734.8

Notitie bij Anna: ook wel MIDDELCOOP
Notitie bij de geboorte van Anna: DB6 pag.126
Notitie bij het overlijden van Anna: Nagelaten: haar man en mondige kinderen
Plaats van begraven: Jacobi kerk, Groefbidder: Vermeulen, wijze van begr.: gesonken, 16 ellen laken gescheurt
Bedrg. f 150:-:- F 75:-:-
BegrBoek 133 bld 92
Notitie bij het huwelijk van Jeremias en Anna: acte van huw.voorwaarden opgesteld 14-7-1692
TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.99 blz,764
Notitie bij Jeremias: ook wel THINS
Notitie bij de geboorte van Jeremias: deze datum is hoogst waarschijnlijk de doopdatum
Notitie bij het overlijden van Jeremias: 1958/75p198
Notitie bij Gerard: leefde zeer losbandig.
De Navorscher 98-1960 p.41
Notitie bij Abigael Wilhelmina: notariele akte U261a1-132 Utr.archief
in 1731 nog ongehuwd.
Notitie bij de geboorte van Abigael Wilhelmina: 1958/75 p108
Notitie bij het publiceren van Abigael Wilhelmina: in 1708 waren Abigael W en Abraham de jongste kinderen
Notitie bij het huwelijk van Johan Carel en Abigael Wilhelmina: 3-9-1732 acte huw.voorwaarden
Notitie bij het huwelijk van Frederik Ludwig en Abigael Wilhelmina: 1958/75p198
Notitie bij Frederik Ludwig: notariele akte U261a1-132 Utr.archief: FREDERIK LODEWIJK.
Notitie bij Anthonia Catharina: notariele akte U261a1-132 Utr.archief
is in 1739/1749 nog ongehuwd.
Notitie bij Abraham: De Navorscher 98-1960 p.41
Notitie bij Antonius: De Navorscher 98-1960 p.41

VIIIa. Anna Hillegonda Thiens, geb. Utrecht? na 1693, † vóór 1766, tr. Utrecht? okt. 17263 Isaacq Munnicks -, geb. Utrecht? vóór 1706.
Uit dit huwelijk:
Gerard Munnicks, geb. Utrecht? vóór 1740, Raadsheer 1776.3

Notitie bij Anna Hillegonda: mede erfgenaam van swana Middelkoop
Notitie bij het huwelijk van Isaacq Munnicks en Anna Hillegonda: huw.voorwaarden werden vastgesteld op 9-10-1726
Notitie bij Gerard: notariele akte U256c3 Utr.archief
Notitie bij de geboorte van Gerard: enige zoon

VIIIb. Samuel Thiens, geb. Utrecht? vóór 1706, † ald. vóór juli 1737,3 tr. Hester Maria Cocq, geb. NL na 1700.
Uit dit huwelijk:
Anna Diderica Thiens, geb. Utrecht? vóór 1739.

Notitie bij het overlijden van Samuel: www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/voogdbenoeming/u139a22-46-2

VIb. Petertien Middelkoop, ged. Utrecht 27 mei 1631,3 vermeld weeshuis Utrecht 1693,3 1693 en 1711,3 † Doorn 5 febr. 1705,3 begr. Utrecht 5 febr. 1705,13 tr. Utrecht, Jacobuskerk 16 april 165414 Johan van Sypesteyn, ged. Utrecht 6 okt. 1624,15 advocaat voor hof van Utrecht,13 begr. Utrecht 15 juni 1693,16 zn. van Hendrik en Maria van Daesdonck.
Uit dit huwelijk:
1. Willem van Sypesteyn, ged. Utrecht 26 juni 1656,12 † Utrecht? vóór 1668.
2. Anna van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1657.6
3. Maria van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1659.6
4. Henric van Sypesteyn, ged. Utrecht 13 jan. 1661,16 dominee 1686-1742,17 † Doorn 8 dec. 1742.16
5. Wilhelmina van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1662,6 † ald. vóór 1666.
6. Willemina van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1666.6
7. Willem van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1668.6
8. Margriet van Sypesteyn, geb. Utrecht? 1671.6
9. Anthonie, volgt VIIb.

Notitie bij Petertien: ook wel Pieternella, Petronella en Petreonelle van MIDDELCOOP
portret waarschijnlijk van Petronella door? van ca 1655. De vrouw is gekoppeld aan een Sijpestein, waarschijnlijk Johan. De kwartierwapens zijn later aangebracht.

bron scan doopgetuige: DTB Oude Kerk Amsterdam, stadsarchief Ams, DTB 15, p.31(folio 16), nr.1; Doopregister: NL-SAA-24150181
Notitie bij de geboorte van Petertien: DB2 pag 295; ook 1969jaarboek CBG deel23
geref.gemeente Jacobi Kerk
Notitie bij het overlijden van Petertien: Nagelaten: mondige kinderen
Plaats van begraven: Jacobi kerk
Groefbidder: Geest
wijze van begr.: gesonken, op den 5e febr.1705 tot Doorn overleden en alhier gebracht in de Bank van Leening.
bedrg. f.31:10:-
BegrBoek 128 bld 336
Notitie bij het huwelijk van Johan en Petertien: TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.97 blz,490
archief fam.Van Sypestein Haarlem (www.archieven.nl)
Notitie bij Johan: ook wel Zijpesteijn
Notitie bij de geboorte van Johan: geboorte en doop niet in lijn!!
Notitie bij Henric: ook wel HENRIC (familysearch)

VIIb. Anthonie van Sypesteyn, ged. Utrecht 18 maart 1674,17 tr. Utrecht? 23 febr. 170017 Catharina Tarwe, ged. Utrecht? 24 jan. 1685,17 † ald. 4 dec. 1728.17
Uit dit huwelijk:
Johanna Pieternella van Sypesteyn, ged. Amsterdam 15 juli 1701.18

Notitie bij Anthonie: ook wel ANTONIJ
Notitie bij de geboorte van Anthonie: in de Domkerk van Utrecht
bij familysearch in de Geertekerk in Utrecht
Notitie bij Catharina: ook wel CATARIJNA
Notitie bij de geboorte van Johanna Pieternella: gedoopt in de Oude Kerk, Hervormd, door pastor Taco Hajo van der Honert
bron: DTB 15 p. 31 (folio 16) nr.1
NL-SAA-24150181


Bronnen
1. familie-document Middelkoop
2. hogenda
3. Utrechts Archief
4. stamboomnederland.nl
5. dbnl.nl
6. familysearch
7. www.martherus.com/genealogy
8. De Navorscher 98-1960 p.41
9. NaVorscher
10. kloek-genealogie.eu
11. De Navorscher 98-1960
12. Utrechtsarchiefnet.nl
13. 1969jaarboek CBG deel23
14. www. archieven.nl
15. CBG jaarboek 1969
16. NGV
17. archief fam.Van Sypestein Haarlem (www.archieven.nl)
18. stadsarchief Amsterdam


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 10:30:28