Parenteel van Arien van Middelcoop

I. Arien van Middelcoop, geb. NL vóór 1655.
Zijn zoon:

II. Jan Ariense van Middelcoop, geb. Egteld? vóór 1680, buur- en poldermeester,1vóór 1765, tr. Echteld? vóór 1703 Maagje van Zuijlen, geb. NL vóór 1680, † ald. na 1767, echtg. van Gerrit van Rheems.
Uit dit huwelijk:
1. Arijen van Middelkoop, ged. Egteld 11 febr. 1703,2 grutter,3 † Utrecht 2 nov. 1769,3 tr. Utrecht 3 maart 17263 (echtsch. ingeschr. Utrecht 9 okt. 1738)3 Adriana van den Bosch, ged. Utrecht 24 nov. 1689,3 † ald.,3 begr. Utrecht 7 dec. 1743,3 dr. van Justus Gerritsz en Lijsbeth Ostij en wed. van 1e Arend Voskuyl en 2e Henrick de Bruyn.
2. Dirkje, volgt IIIa.
3. Gerrit van Middelcoop, geb. Egteld? vóór 1717, grutter 1765,3 † Utrecht? 7 dec. 1778,3 begr. Utrecht,3 tr. 1e Utrecht 10 juni 17373 Neeltje Gijsbertze van Middelkoop, ged. Ameide 9 juli 1699,4 † Utrecht 25 jan. 1754,3 dr. van Gijsbert Ariensz en Maagje Maartens van den Ham; tr. 2e Utrecht 5 dec. 17573 Johanna van Dam, geb. vóór 1742, † Utrecht 28 mei 1778,3 dr. van NN en N.N. NN en wed. van Anthony Blankers.
4. Neeltje, volgt IIIb.
5. Gijsbert, volgt IIIc.

Notitie bij Jan Ariense: /www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/testament/u252a3-134-0
Notitie bij Maagje: ook wel DIRKSKEN, DIRKJE
Notitie bij het overlijden van Maagje: op het moment dat zoon Gerrit op 13-11-1767 zijn testament maakte, was zij nog in leven. Ze krijgt een legaat in het vooruitzicht.
Notitie bij Arijen: ook wel ADRIAAN, ADRIANUS en AERJEN, ARIEN
bij huw met Adr.vdBosch heet hij ARIE JANSZ
bij overl. van Adr.vdBosch heet hij ADRIANUS vM.
Notitie bij de geboorte van Arijen: toeg.nr.0176, inv.nr.560.4, pag. 8, vlgnr.1
Notitie bij het overlijden van Arijen: Gerrit was nog in leven toen over Ariens boedel een akte werd gemaakt.

nagelaten: geen vrouw of kinderen, maar drie mondige broeders
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: v Beijnum
wijze van begr.: begraven met 8 dragers
Berdrag: f.2:-:-
BegrBoek 136 bld 883
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Arijen: op 21 jan 1726 worden de huw.voorwaarden vastgelegd voor de notaris
bij ot: vermeld: vorige man Hendrik de Bruin. toeg.nr.711, inv.nr.102, pag.nr.238. Getr. in de Catharijnekerk.
TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.103 blz. 467
familysearch meldt 25 sept.1746 in Amsterdam.
ot 2-9-1746, Stadsarchief Amsterdam: DTB 589, p.417; Ondertrouwregister: NL-SAA-26115016
Huwelijksintekeningen van de KERK. Alleen Arent Voskuijl is genoemd als eerdere man.
21-1-1726 akte huwelijkse voorwaarden bij notaris CF Pronkert: 34-4.U162a007 C. F. PRONCKERT
Notitie bij Adriana: ook wel ALIDA BOSCH en VAN DEN BOS.
Notitie bij de geboorte van Adriana: gedoopt in de Jacobikerk
tevens: Notariële akte U178a6 - 122 : Overeenkomst
Notitie bij het overlijden van Adriana: bij Utrechts archief overl.7-12-1742 en aangifte 16-12-1742 in Utrecht.
huijsvrouw van Adrianus van Middelcoop; Plaats van begraven: Jacobi kerk
Groefbidder: Lohoff; wijze van begr.: begraven met 8 dragers
Berdrag: f.2:-:- ; BegrBoek 134 bld 274

ook nog bij Utr.archief 711.134 Utrecht NH begraven 1742-1749: overledene 7-12-1743
AvdB, huisvrouw van Adrianus van Middelcoop, buijten de Weerdpoort bij de Roodebrugh,
uit Anthony Gasthuijs. beg: 8 dragers f2-,-,
Notitie bij Gerrit: ook wel GERRID
www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
= executeur van testament van zijn broer ARIEN, samen met Cornelis van Kampen
Notitie bij het overlijden van Gerrit: Notariële akte U252a6 - 184 : Ontzegeling
nagelaten: geen vrouw of kinderen
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: v Zuijlen
wijze van begr.: begraven met 8 dragers
Berdrag: f.2:-:-
BegrBoek 137 bld 903
Notitie bij het publiceren van Gerrit: in regionaal archief van Leiden nazoeken.
Toegang: 518 • Inventaris van het archief van de Weeskamer te Leiden, (1343) 1437 - 1860 (1866)
Rubriek: 01.1.2.7 • Sociale zorg
Archiefvormer: Weesmeesters, 1397-1860
Omvang / Bewaarplaats: 165 m / Regionaal Historisch Centrum Leiden
Starreveld (Jannetje Jansdr. van), weduwe van Gijsbert van Middelkoop. <12 omsla… [bekijk serie]
Notitie bij het huwelijk van Neeltje Gijsbertze en Gerrit: beide zijn afkomstig van UTREGT; zie akte huw.voorwaarden
TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.103 blz. 204
Notitie bij de geboorte van Neeltje Gijsbertze: getuige bij doop van Neeltje Huijser in Ameide op 25-11-1736
ook getuige bij doop van Gijsbert Middelkoop op 3-11-1737 Ameide
Notitie bij het overlijden van Neeltje Gijsbertze: huijsvrouw van Gerrit van Middelcoop
nagelaten: haar man en geen kinderen
Plaats van begraven: Buurkerk
Groefbidder: van Haften
wijze van begr.: begraven met 8 dragers en 14 ellen laken gescheurd
Berdrag: f.2:-:-
BegrBoek 135 bld 445
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Gerrit: TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.104 blz. 270
Notitie bij het overlijden van Johanna: huisvrouw van Gerrit van Middelkoop
nagelaten: geen kinderen
Plaats van begraven: Weeskerk
Groefbidder: v Zuijlen
wijze van begr.: begraven met 8 dragers
Berdrag: f.2:-:-
BB 137 bld 831

IIIa. Dirkje van Middelcoop, geb. Egteld? omstr. 1713,5 † ald. vóór april 1774,3 tr. Echteld 14 mei 17332 Cornelis van Campen, geb. Echteld omstr. 1713.5
Uit dit huwelijk:
1. Neeltje van Kampen, geb. Utrecht? na 1733, † NL vóór 1770, tr. Jan de Haas, geb.? vóór 1730.
2. Dirkje van Campen, ged. Echteld 21 febr. 1734.6
3. Jasper van Kampen, ged. Echteld 24 juli 1735.2
4. Arien van Campen, ged. Echteld 2 dec. 1736.
5. Arien van Kampen,7 ged. Echteld 1 dec. 1737,6 † Tiel 12 maart 1830,7 tr. Margaretha de Haas, geb. NL na 1730, † ald. vóór 1830.7
6. Elizabeth van Campen, ged. Echteld 8 febr. 1739.6
7. Elisabeth van Campen, ged. Tiel 3 juli 1740.6
8. Neeltje van Kampen, ged. Echteld 20 sept. 1744,6 † NL na 1784, tr.6 Hendrik de Haas.
9. Uliana van Campen, ged. Echteld 1 sept. 1748,6na 1797,6 tr. vóór 17846 Hendrik Augustinus.

Notitie bij Dirkje: ook wel DERKJE
www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
Notitie bij het overlijden van Dirkje: vermeld in Notariële akte U227a9 - 24 : Kwitantie
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Dirkje: TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.103 blz. 66
Notitie bij Cornelis: = executeur van testament van zijn zwager ARIEN, samen met Gerrid van Middelcoop
bij doop zoon Arien in 1736 en Elizabeth in 1739 heet hij KAMPEN
bij zijn huwelijk heet hij KORNELIS VAN KAMPE: GeldersArchief 0176/560.6/10/1
Notitie bij de geboorte van Cornelis: geb.plaats Echteld vlgs GeldersArchief 562.5-0013.pdf
Notitie bij Neeltje: www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
Notitie bij het overlijden van Neeltje: ze deelt in 1770 niet mee in de erfenis van oom Adriaan
Notitie bij Jan: Utrechts Archief
Notitie bij de geboorte van Dirkje: GeldersArchief 0176/560.6/10/9
Notitie bij Jasper: www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
Notitie bij de geboorte van Jasper: 0176/560.6/13/7
Notitie bij Arien: www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
Wim Fase meldt geboren in 1739
Dit is waarschijnlijk de Arien die in 1737 is gedoopt
Notitie bij het overlijden van Arien: hij deelt niet mee in 1770 in de erfenis van oom Adriaan
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: In Tiel gedoopt omdat er in Echteld een Proponent predikte: opmerking in kantlijn in DTB Echteld.
Notitie bij Neeltje: www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
Notitie bij de geboorte van Neeltje: DERK van OOSTERHOUT is peeter
Notitie bij het overlijden van Neeltje: in 1784 is ze hefster van doop dochter van zus ULIANA
ze deelt niet mee in 1770 in de erfenis van oom Adriaan
Notitie bij Uliana: Ook wel JULIANA
www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/akten/scheiding/u227a9-23-0
Notitie bij het overlijden van Uliana: ze was in 1797 nog doopgetuige

IIIb. Neeltje van Middelcoop, geb. Egteld? vóór 1723, † Utrecht?, tr. (ondertr. Utrecht 14 mei) 17413 Dirk van Oosterhout, geb. Echteld? vóór 1721.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Oosterhout, ged. Echteld 20 mei 1742.6
2. Jan van Oosterhout, ged. Echteld 23 juni 1743.6
3. Dirkje van Oosterhout, ged. Echteld 23 aug. 1744,6 tr. Marcus Franken -, geb. NL vóór 1774.
4. Gerritje van Oosterhout, ged. Echteld 23 aug. 1744.6

Notitie bij Neeltje: familie van Arien van Middelcoop +<1774
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Neeltje: TB Utrecht NH toeg.711 1645-1662 inv.nr.103 blz,339
Notitie bij de geboorte van Jan: bij gelders archief indexatie is het 20 mei.
Notitie bij Gerritje: tweeling DIRKJE en GERRITJE

IIIc. Gijsbert van Middelkoop, geb. Echteld vóór 1727, gruttersknegt 1741,8 † Utrecht? vóór april 1774,3 tr. Leiderdorp 31 aug. 17419 Jannigje Jans Starreveld, geb. Leijden vóór 1729, † Leiden vóór mei 1818, dr. van Magteld la Brooij.
Uit dit huwelijk:
Dirkje van Middelkoop, ged. Leiden 20 juli 1747,10 † NL vóór 1774, tr.3 Markus Franken -, geb.? vóór 1760.

Notitie bij het overlijden van Gijsbert: vermeld in Notariële akte U227a9 - 24 : Kwitantie
nog in leven in apr.1771: Notariële akte U227a8 - 11 : Overdracht
Notitie bij het publiceren van Gijsbert: in regionaal archief van Leiden nazoeken.
Toegang: 518 • Inventaris van het archief van de Weeskamer te Leiden, (1343) 1437 - 1860 (1866)
Rubriek: 01.1.2.7 • Sociale zorg
Archiefvormer: Weesmeesters, 1397-1860
Omvang / Bewaarplaats: 165 m / Regionaal Historisch Centrum Leiden
Starreveld (Jannetje Jansdr. van), weduwe van Gijsbert van Middelkoop. <12 omsla… [bekijk serie]
Notitie bij het huwelijk van Jannigje Jans en Gijsbert: OT en TR op dezelfde datum kanniet
Notitie bij de geboorte van Dirkje: DTB Leiden Dopen NH Hooglandsche Kerk


Bronnen
1. Regionaalarchief Rivierenland
2. GeldersArchief
3. Utrechts Archief
4. www.van-den-hout.nl/
5. 88.159.165.240/wwwpondes
6. DTB Echteld
7. wimFase
8. archief Leiden
9. www.gahetna.nl
10. www.wiewaswie.nl


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 12:24:14