Parenteel van Huig van Middelkoop

I. Huig van Middelkoop, geb. NL vóór 1475.
Zijn zoon:

II. Anton Hugensz van Middelkoop, geb. NL vóór 1500.
Zijn kinderen:
1. Willem Antonsz, volgt III.
2. Jan Antonsz van Middelkoop, geb. NL vóór 1550, † ald. vóór 1 mei 1571,1 tr. Maria Wouters van Asch, geb. NL vóór 1586, † ald. omstr. 1622,1 dr. van Wouter.

Notitie bij Anton Hugensz: gebaseerd op de naam van zijn zoon JAN ANTON HUGENZ
www.hogenda.nl REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HEUKELUM, 1383-1684
59. 1 morgen (1615: hoog)land in het gerecht Heukelum aan de Oostpoort, strekkend
van de achterweg tot de Krommekampse wetering, oost: OLV. altaar, west: de
leenheer c.s. (1571: Cornelis Govertsz., smid te Asperen; 1597: jonkheer Jan van
Arkel; 1625: erven Rudolf van Arkel).

10-11-1558: Jan Anton Hugenz. bij overdracht door Joost Jacobsz., H fol. 15.
1-5-1571: Willem Antonsz. bij dode van Jan Antonsz., zijn broer, H fol. 15v.
29-1-1597: Anton van Middelkoop bij dode van Willem van Middelkoop Antonsz., zijn vader,
H fol. 16.
Notitie bij Jan Antonsz: is Jan de partner van Maria Wouters van Asch? De zoon Wouter van zijn broer Willem erft de leen (bij overlijden van zijn TANTE) van 2½ morgen in Houten op de Vuilhoorn, (1776: zijnde een deel van de hofstede Rijsbrugge, groot 46 morgen), (1622: boven en beneden: de heren ten Dom, beiderzijds: erven Wouter van Vianen).
bron: REPERTORIUM OP DE LENEN EN TIJNSEN VAN DE HOFSTEDE BEVERWEERD, 1343-1798
door J.C. Kort op hogenda.nl
Notitie bij het overlijden van Jan Antonsz: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HEUKELUM, 1383-1684
1-5-1571: Willem Antonsz. bij dode van Jan Antonsz., zijn broer, H fol. 15v.
Notitie bij Maria Wouters: ook wel Van ASCHEN
Notitie bij het overlijden van Maria Wouters: REPERTORIUM OP DE LENEN EN TIJNSEN VAN DE HOFSTEDE BEVERWEERD, 1343-1798
door J.C. Kort op hogenda.nl

III. Willem Antonsz van Middelkoop, geb. NL vóór 1520, vermeld Leenman 1 mei 1571-29 jan. 1597,1 † NL vóór 29 jan. 1597,1 tr. Catharina van Asch, † NL vóór 1592.
Uit dit huwelijk:
1. Antonis Willemssoon, volgt IVa.
2. Wouter, volgt IVb.

Notitie bij Willem Antonsz: ook wel WILLEM THONISZ van Middelcoop in testament van Cornelia Peter van Doyenborch. akte 119, dd 13-9-1592 bij notaris J.v.Herwaerden in Utrecht. Hierbij worden twee zonen genoemd: Anthonis en Wouter.
Aktedatum: 13-09-1592
Onroerend goed:
helft van een viertel landts - naar de erven van Anna van Doyenborch -;
helfte van een viertell landts - naar de erven van Anna van Doyenborch -;
helft van zes mergen landts - naar de erven van Anna van Doyenborch -;
negen mergen landts - naar Marichgen van Asch -;Gerecht: land van Cuylembourch, op Prys
halve hoeve landts - naar de erven Ida van Doyenborch -;Gerecht: Werckhoven
Bijzonderheden:
laatste twee genoemde goederen zyn leengoed aan huis van Culemborg respectievelyk huis van Sterkenburg op last van lyftocht van haar echtgenoot met toewyzing legaten aan Anthonis van Middelcoop, Wouter van Middelcoop en Willem Hermansz van Doyenborch
Notitie bij het overlijden van Willem Antonsz: REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE HEUKELUM, 1383-1684
29-1-1597: Anton van Middelkoop bij dode van Willem van Middelkoop Antonsz., zijn vader, H fol. 16.
Notitie bij het publiceren van Willem Antonsz: De voornaam Willem is gebaseerd op de zoon’s naam Willem van Antony en de volgende informatie uit www.hogenda.nl LEENHOVEN VAN DE HEREN VAN VIANEN,1292-1666
327. De tiende op Zogewijk, strekkend boven van de Welhoren beneden tot de Diefdijk,
enerzijds naast de Parijse wetering en erven Jan van Golberdingen (1437: Willem
Zuurmond) en anderzijds naast de Oudmunsterse hoeve, de Hidsberg en de Kleiheuvel.
29-3-1392: Wouter Hendriksz., 6 fol. 9.
14-2-1420: Wouter Hendriksz., 9 fol. 5v.
29-11-1437: Elisabeth, gehuwd met Zweder van Doyenburg, 10 fol. 27.
13-9-1466: Herman van Doyenburg, 10 fol. 113.
27-10-1474: Herman van Doyenburg, te komen op Pieter, zijn zoon, met lijftocht van Aleid,
dochter van Willem Doys, zijn vrouw, 10 fol. 141v.
17-7-1481: Pieter van Doyenburg bij dode van Herman, zijn vader, 12 fol. 9.
7-3-1547: Lijftocht van Geertruida, dochter van Jan de Witte, gehuwd met Pieter van Doyenburg,
burger van Utrecht, en wanneer komt op Jan van Doyenburg Pietersz., mag die niet verkopen,
17 fol. 151, 18 fol. 15.
18-1-1555: Herman van Doyenburg, burger van Utrecht, bij dode van Pieter, zijn vader, met
lijftocht van Geertruida, diens weduwe, 18 fol. 25v-26.
8-1-1585: Willem van Middelkoop Antonsz. voor Herman Feyt voor Anna van Doyenburg,
weduwe Jan Feyt, diens moeder en zijn schoonzuster, bij dode van Herman, haar broer, 25 fol.
44v-45.
16-6-1596: Jan Feyt bij dode van Anna van Doyenburg, zijn moeder, 26 fol. 48v.
15-6-1603: Herman Feyt bij dode van Johan, zijn broer, 26 fol. 139.
4-5-1612: Johan Feyt bij dode van Herman, zijn vader, 26 fol. 233v.
28-3-1638: Pieter Feyt, 28 fol. 93v.
11-3-1642: Anton Haak bij overdracht door Pieter Feyt, 29 fol. 45v-46.
2-7-1650: Reiner Feyt bij dode van Jan Feyt, zijn oudoom, waarna buiten zijn weten Anton Haak
was beleend, 29 fol. 131v-132.

IVa. Antonis Willemssoon van Middelcoop, geb.? vóór 1545, vermeld Leenman 29 jan. 1597-10 maart 1608,1 Leen 8 mei 1604 en Hof van Holland 1 nov. 1606,1 † Ammerzoden vóór 26 okt. 1610,2 begr. Utrecht 26 okt. 1610,2 tr. Utrecht 5 mei 15973 Maria Gerritsdr van Haerlem, geb. NL vóór 1598, begr. Utrecht 15 nov. 1618,4 dr. van Gerard en Maria Brants.
Uit zijn relatie met Josina de Leeg, geb.? vóór 1547:
Adriaen Anthonissen, volgt Va.

Notitie bij Antonis Willemssoon: ook wel ANTHONIS WILLEMSZ in akte 61 dd 5/9/1593 van notaris J.van Herwaerden in Utrecht.
scan: huw A en Maria.
Notitie bij het overlijden van Antonis Willemssoon: overleden op kasteel AMELROY vlgs klokkenluiders.nl
Item XXVI Octobris 1610 in obitu Antonii de Middelcoop (gestorven tot Amelroy), Maria semel IIII fl
Archief Domkapittel no 651 (fabrieksrekeningen) en 702
Recepta ex pulsatione campanarum in funeribus defunctorum
Notitie bij het huwelijk van Maria Gerritsdr en Antonis Willemssoon: Utrechts archief. inv.nr.85; toegangsnr. 711. pag.55
Notitie bij Maria Gerritsdr: www.mirandabos.nl/haerlem/haerlem.htm
www.archieven.nl: ook wel MARIA VAN HAIRLEMSDOCHTER
Notitie bij het overlijden van Maria Gerritsdr: Overluidingen te Utrecht uit de catalogus der "Verzameling Hofstede de Groot-Vitringen, 3e afd.". Het is een afschrift van de oorspronkelijke lijst der gelegenheden, waarbij de klok van de Dom te Utrecht is geluid; meestal sterfgevallen en begrafenissen en soms ook geboorten of in tochten van vorsten. De lijst zal door Kanunniken ten Dom zijn gehouden.
1618 15 nov. in Mariae de Haerlem vidua Antonij de Middelcoop.

18-11-1618 bij http://17thcenturyhollanders.pbworks.com/w/file/fetch/48853913/UtrechtOverluidingen.pdf. Foutje OCR?
Notitie bij Josina: NGV: Mr.J.J.C.R. van der Bilt

Va. Adriaen Anthonissen Middelkoop, geb. Hei en Boeicop? vóór 1593, vermeld proces 1613,5 Voogd 31 maart 1631 en Leenman 13 mei 1635,6 † NL vóór 6 dec. 1656, tr. Anna van Vloeten, geb.? vóór 1603.
Uit dit huwelijk:
Willem Adriaansz Middelkoop, geb. NL vóór 1636, † ald. na 1656.

Notitie bij Adriaen Anthonissen: NGV: Mr.J.J.C.R. van der Bilt: vader Antony Middelkoop, moeder Josina de Leeg.
Notitie bij het publiceren van Adriaen Anthonissen: Dit zou de Adriaen Anthonissen kunnen zijn die voor het gerecht van Hei- en Boeicop een proces voerde tegen Adriaen Gijsbertsen wegens belediging. bron: http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_3.03.08.055.ead.pdf #569
Notitie bij Anna: NGV: Mr.J.J.C.R. van der Bilt

IVb. Wouter van Middelcoop, leenman Culemborg 1599,7 Jhr. Mr. 1619,8 geb. Utrecht? vóór 1579,9 advocaat -1629,10 vermeld wouter 2 april 1599,11 getuige 1616,1 Advocaat 25 sept. 1619,1 Leenman 30 aug. 1622-21 sept. 1630,1 Akte 335: kwitantie 1623 en Aanpalend bezit 1649,9 † Utrecht, begr. Utrecht 24 jan. 1629,12 tr. Utrecht 14 sept. 15993 Gerarda van Radeland, geb.? vóór 1587, begr. Utrecht 17 sept. 1612,2 dr. van Willem van Radelant.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina, volgt Vb.
2. Cornelis Woutersz van Middelcoop, geb. Utrecht 1606,13 univ 1626,13 † Utrecht, begr. Utrecht 22 aug. 1639,14 tr. Utrecht 15 jan. 163114 Cornelia Gerritsdr van Dashorst, geb. Utrecht omstr. 1610,15 vermeld Vermeldingen 15 aug. 1617,6 † Utrecht? vóór 1686,15 dr. van Gerrit en Agnes van Bijler; zij hertr. Utrecht 13 okt. 16406 Renier van Renesse van Wilp.
3. Johan van Middelcoop, geb. NL 1608,13 univ 1628,13 † Utrecht,4 begr. Utrecht 7 febr. 1649.16

Notitie bij Wouter: WOLTER en GUALTH a Middelcoop
GUALTERUS van Middelcoop, doctor in beide rechten bij http://17thcenturyhollanders.pbworks.com/w/file/fetch/48853913/UtrechtOverluidingen.pdf
Notitie bij het overlijden van Wouter: plaats begraven bij Magdalenen
grafbidder: Verbrug
gebueren 16-0-0
BegrBoek 121 bld 480

begrafenis: xxIV Jan. in ob. et fun. Mri Gualteri a Middelcoop, J. U. Doct.(De Navorscher)

Overluidingen te Utrecht uit de catalogus der "Verzameling Hofstede de Groot-Vitringen, 3e afd.". Het is een afschrift van de oorspronkelijke lijst der gelegenheden, waarbij de klok van de Dom te Utrecht is geluid; meestal sterfgevallen en begrafenissen en soms ook geboorten of in tochten van vorsten. De lijst zal door Kanunniken ten Dom zijn gehouden.
1618 15 nov. in Mariae de Haerlem vidua Antonij de Middelcoop.
Notitie bij het overlijden van Gerarda: Item XVII Septembris 1612 in obitu et funere domicelle Gerarde de Radelant, uxoris magistri Wauteri de Middelcoop, Salvator bis XII fl.
Notitie bij Cornelis Woutersz: scan Utr.Archief
Notitie bij de geboorte van Cornelis Woutersz: http://www.stamboomnederland.nl/etalage/Martine_Zoeteman_Album_studiosorum_universiteit_Leiden_1575_1812_77845/persons718.html#p35922 vermeldt als CORNELIUS
Notitie bij het overlijden van Cornelis Woutersz: Nagelaten: zijn huysfr. met collaterale mundige en onmundige erffgenamen
Plaats van begraven: Magdalenen
Groefbidder: Pauwels Jansz
wijze van begr.: met drie dienaers, te laet in de kerk, Dom groot geluijt
BegrBoek 122 bld 472

Overluidingen te Utrecht uit de catalogus der "Verzameling Hofstede de Groot-Vitringen, 3e afd.". Het is een afschrift van de oorspronkelijke lijst der gelegenheden, waarbij de klok van de Dom te Utrecht is geluid; meestal sterfgevallen en begrafenissen en soms ook geboorten of in tochten van vorsten. De lijst zal door Kanunniken ten Dom zijn gehouden.
1639 22 aug overleijd den E.Heer Cornelis van Middelcoop.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia Gerritsdr en Cornelis Woutersz: huw, voor het gerecht Utrecht 1623-1640 nr.85 bld 266, vermeld als JONKER
Notitie bij Cornelia Gerritsdr: AFN: 8FW3-X6
bij wc.rootsweb zijn andere kinder geb.dd.
Gisbertha Maria Philippine ca.1641
Dirk Jan ca 1643 Utr.
Gerard ca 1645 Utr.
Gerard ca 1647 Utr.
Agnes ca 1649 Utr.
deze data lijken waarschijnlijker dan die van Familysearch.
Notitie bij het overlijden van Cornelia Gerritsdr: Ancestral File #: 8FW3-X6 _UID: F07055DE577ED611AB9AB80D96021F2D3DD7
Notitie bij Johan: ook wel zonder VAN
Notitie bij de geboorte van Johan: bron: Leidse Univ.
Notitie bij het overlijden van Johan: Nagelaten: overleden susters onmundige kynderen, daervan de vader is de Heer Henrick Sas van Weldam
Plaats van begraven: Magdalenen
Groefbidder: Ordinen
wijze van begr.: met drie knechs, te laet in de kerk, Dom groot geluijt
bedr. f.15:-:-
BegrBoek 123 bld 245

Overluidingen te Utrecht uit de catalogus der "Verzameling Hofstede de Groot-Vitringen, 3e afd.". Het is een afschrift van de oorspronkelijke lijst der gelegenheden, waarbij de klok van de Dom te Utrecht is geluid; meestal sterfgevallen en begrafenissen en soms ook geboorten of in tochten van vorsten. De lijst zal door Kanunniken ten Dom zijn gehouden.
1649 7 Feb. d’Hr Johan Middelcoop

Vb. Catharina van Middelcoop, geb. Utrecht vóór 1605, † ald.,14 begr. Utrecht 25 juli 1634,12 tr. Utrecht 14 nov. 162914 Mr.10 Henrick van Sasse van Weldam, ged. Montfoort? 28 nov. 1612,17 vermeld Leenman 10 juli 1635,1 † Utrecht? omstr. 1647, zn. van Floris en Cornelia Hendriksd Moll en wedr. van Petronella Cool; hij hertr. Utrecht 3 sept. 163614 Margaretha van Schroyestein.
Uit dit huwelijk:
1. Floris van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1623, Student 1649,10 †? omstr. 1662.
2. Gerarda Catharina van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1634, †? 2 mei 1664.10
3. NN van Sasse van Weldam, geb. Utrecht vóór 1634, † ald. 1635.

Notitie bij Catharina: aangenomen dat dit dezelfde CATHARIJNA vMiddelcoop is, die bij LeenCulemb.4780, blz.88 wordt beschreven als overleden vermeld in 1635!
Notitie bij het overlijden van Catharina: Plaats van begraven: Magdalenen
Groefbidder: Pauwels Jansz
wijze van begr.: met 3 knechs, te laet in de kerck, Dom groot geluijt
BegrBoek 122 bld 29

begrafenis: xxv Jul. in ob. et fun. Dnae Catharinae a Middelcoop, ux. Henrici Sas a Weldam, officiarii in Philipslant et Poordtvliet. (De Navorscher)

Overluidingen te Utrecht uit de catalogus der "Verzameling Hofstede de Groot-Vitringen, 3e afd.". Het is een afschrift van de oorspronkelijke lijst der gelegenheden, waarbij de klok van de Dom te Utrecht is geluid; meestal sterfgevallen en begrafenissen en soms ook geboorten of in tochten van vorsten. De lijst zal door Kanunniken ten Dom zijn gehouden.
1634 25 julio in ob.et fun. Dnae (of Duae) Catharinae a Middelcoop ux. Henrici Sas a Weldam offioiarii in Philiplant et Poortvliet.
Notitie bij het huwelijk van Henrick en Catharina: huw, voor het gerecht Utrecht 1623-1640 nr.85 bld 257
Notitie bij Henrick: ook wel ZAS (SAS)van WELDAM
Notitie bij de geboorte van Henrick: Familiegeschiedenis van Ton van LIL
Notitie bij het publiceren van Henrick: - Huis Van Sas van Weldam te Montfoort
17 Collectie Rijsenburg
Inventaris
2. Documentatie aangelegd door J.H. Hofman
2.1. Aantekeningen en afschriften, opgesteld door of ten behoeve van pastoor Johannes Henricus Hofman met betrekking tot plaatselijke, voornamelijk kerkelijke gescheidenis en de geschiedenis van huizen, heerlijkheden, geestelijke instellingen en voornamelijk Utrechtse geslachten etc., aangelegd in de periode 1860-1910 (inv.nrs. 1026-1591)
2.1.1. Nederland
2.1.1.12. Huizen en heerlijkheden
Bookmark Delen Print knop Archiefdienst aanvragen Scannen op verzoek
- Huis Van Sas van Weldam te Montfoort
NB:
Zie nr. 1468
Vindplaats:
Het Utrechts Archief
Notitie bij NN: De Navorscher 93-1952


Bronnen
1. hogenda
2. klokkenluiders.nl
3. wiewaswie
4. De Navorscher 35-1885
5. Nationaal archief
6. Gens Nostra
7. Historische Naamindex Rivierenland
8. Ancestry.com
9. www.tresoar.nl
10. De Navorscher 93-1952
11. REPERTORIUM OP DE LENEN VAN DE HOFSTEDE CULEMBORG, 1251-1648 (1669)
12. www.dbnl.org
13. stamboomnederland.nl
14. Utrechts Archief
15. wc.rootsweb.ancestry.com
16. De Navorscher #49 p554
17. Geneanet


Gegenereerd met Aldfaer 6.2 op 14 dec. 2017 12:12:17